f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

You may like:

Follow us

a

Regulamin

  /  Regulamin

Regulamin Akademii Przedsiębiorczych Kobiet w Łodzi – Edycja I (2023-2024)

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Programie oraz finałowym Konkursie Akademii Przedsiębiorczych Kobiet (APK) – od angielskiej nazwy Academy of Women Entrepreneurs – AWE) – edycja nr I (2023 – 2024). Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkie Uczestniczki, a przystąpienie do Programu i Konkursu finałowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorami APK są: Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa (ŁIPH), Ambasada USA w Polsce, Exchange Alumni (USA), Amerykański Departament Stanu – Biuro ds. Edukacji i Kultury (ECA)
 3. APK, zwane w dalszej części Regulaminu, Programem, odbywa się w terminach i miejscach wskazanym przez Łódzką Izbę Przemysłowo – Handlową. Szczegółowe informacje o Programie, w tym datach i miejscach zamieszczane i aktualizowane są na stronie FB ŁIPH: https://www.facebook.com/lodzkaizbaprzemyslowohandlowa/ oraz stronie internetowej Programu www.akademiakobiet.com.pl, a także na stronie internetowej ŁIPH izba.lodz.pl
 4. Program składa się ze spotkań szkoleniowych i ma formułę hybrydową (spotkania w trybie stacjonarnym lub online – zależnie od rodzaju spotkań.
 5. Uczestnictwo w Programie i finałowym Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 6. Program trwa w przedziale czasowym: październik 2023 – kwiecień 2024 i kończy się Konkursem finałowym.
 7. Ukończenie Programu i przystąpienie do finałowego Konkursu wiąże się z możliwością otrzymania nagrody finansowej na rozwój biznesu lub rozpoczęcie biznesu. Pula nagród do rozdysponowania pomiędzy finalistki Konkursu wynosi 5000 USD. Pula nagród może zostać zwiększona w trakcie trwania Programu.
 8. O przyznaniu nagrody decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (szczegóły w § 4 Regulaminu). Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 9. Rekrutacja do udziału w Programie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap – selekcja formularzy rekrutacyjnych składanych drogą elektroniczną, drugi etap – rozmowa kwalifikacyjna. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru odpowiednich kandydatów drogą selekcji. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.
 10. Liczba miejsc w Programie i finałowym Konkursie jest ograniczona. Organizator może przyjąć do Programu maksymalnie 30 osób.
 11. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić Program zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Programu akademiakobiet.com.pl i zapewnić Uczestniczkom materiały szkoleniowe w postaci: m.in. dostępu do odpowiedniej bazy danych, literatury, materiałów video.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych spotkań szkoleniowych w ramach Programu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych (zdarzenia noszące cechy siły wyższej, choroba prelegenta itp.).
 13. W przypadku odwołania Programu i/lub finałowego Konkursu, Organizator zaproponuje niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, inny termin jego realizacji.
 14. Na każdym etapie Programu Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych oraz do zmiany trenerów i prelegentów. Zmiany te nie będą miały wpływu na standard prowadzonych spotkań.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły i terminu Programu zależnie od sytuacji w kraju i zarządzeń władz Rzeczpospolitej Polskiej.
 16. Oficjalny formularz zgłoszeniowy znajduje na stronach Organizatora: https://www.facebook.com/lodzkaizbaprzemyslowohandlowa/ oraz stronie internetowej Programu www.akademiakobiet.com.pl, a także na stronie internetowej ŁIPH izba.lodz.pl

 

 

 • 2 Definicje
 1. Organizator – Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa (strona FB Organizatora: https://www.facebook.com/lodzkaizbaprzemyslowohandlowa , strona internetowa Programu: akademiakobiet.com.pl, Ambasada USA w Warszawie, ul. Ujazdowskie 29/31, 00-540 Warszawa, strona Organizatora: https://pl.usembassy.gov  Exchange Alumni (USA), Amerykański Departament Stanu – Biuro ds. Edukacji i Kultury (ECA)
 2. Zgłaszający – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w Programie oraz Konkursie i wypełniła formularz rekrutacyjny
 3. Uczestniczka – osoba, która poprzez przesłanie zgłoszenia wyraziła wolę uczestnictwa w Programie i Konkursie oraz została zakwalifikowana/wybrana przez Organizatora do udziału w Programie.
 4. Program – cykl spotkań szkoleniowych Akademii Przedsiębiorczych Kobiet, kończący się Konkursem finałowym
 5. Szkolenie on-line – szkolenie, w którym Uczestniczka bierze udział korzystając z komputera/ tabletu, poprzez zalogowanie się na platformę internetową wskazaną przez Organizatora. Szkolenie prowadzone jest przez Wykładowców w czasie rzeczywistym, z udziałem innych Uczestniczek Programu.
 6. Szkolenie stacjonarne – szkolenie odbywające się „na żywo” w formie warsztatów lub wykładów w miejscu wyznaczonym w harmonogramie spotkań.
 7. Program/moduły DreamBuilder – zintegrowane szkolenie on-line, które składa się z 13 modułów/lekcji.
 8. Konkurs finałowy- Sesja pitchingowa – prezentacja biznes planów przez Uczestniczki po zakończeniu cyklu szkoleniowego. Pitching – zwięzła, werbalna prezentacja pomysłu biznesowego lub rozwoju biznesu.
 9. Zgłoszenie – wyrażenie chęci uczestnictwa w Programie i Konkursie finałowym poprzez podanie swoich danych w formularzu rekrutacyjnym (formularz google), dostępnym na stronach: https://www.facebook.com/lodzkaizbaprzemyslowohandlowa/ oraz stronie internetowej Programu www.akademiakobiet.com.pl, a także na stronie internetowej ŁIPH izba.lodz.pl
 10. Komisja Konkursowa APK – członkowie Komisji Konkursowej Programu APK powołani przez Organizatora i/lub Partnerów w celu wyłonienia Uczestniczek w Konkursie finałowym, które otrzymają nagrody.
 11. Komisja Rekrutacyjna – Komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora i Partnerów, powołana w celu wyłonienia Uczestniczek do udziału w Programie i Konkursie finałowym na podstawie oceny formularzy rekrutacyjnych i rozmów kwalifikacyjnych.
 12. Ustawa – Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 13. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

 • 3. Warunki uczestnictwa w Programie i Konkursie finałowym

 

 1. Podstawą uczestnictwa w Programie i Konkursie finałowym jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line (formularz Google) dostępnego na stronach wskazanych w § 2..8. Zgłoszenie wymaga akceptacji Regulaminu Programu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z RODO)  i wizerunku do celów realizacji usługi.
 2. Za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu do skrzynki e-mailowej Organizatora. Zgłoszenia będą przyjmowane od 14 września 0.00 do 3 października 2023 r. do godz. 23:59.
 3. O przystąpieniu do Programu decydują Organizatorzy na podstawie kryteriów określonych w pkt. 5 (liczba miejsc jest ograniczona) przez Komisję Rekrutacyjną. O decyzji zakwalifikowania zgłoszenia Uczestniczki zostaną poinformowane mailowo.
 4. Rekrutacja do Programu APK składa się z dwóch etapów:

1)  przesłanie zgłoszenia poprzez formularz Google, przy czym dopuszczalne jest przesłanie jednego zgłoszenia; w przypadku przesłania więcej niż jednego zgłoszenia Organizator bierze pod uwagę tylko zgłoszenie wysłane jako pierwsze

2) rozmowa kwalifikacyjna, częściowo prowadzona w j. angielskim, z wybranymi na podstawie zgłoszenia kandydatkami. O terminie i dokładnej godzinie rozmów kwalifikacyjnych zakwalifikowane kandydatki zostaną poinformowane drogą mailową. Kryteria wyboru uczestników:

1) podczas pierwszego etapu (zgłoszenie) Komisja Rekrutacyjna ocenia: kreatywność, oryginalność sformułowanej wypowiedzi, jasno sformułowany opis działalności/pomysłu na biznes, szanse powodzenia biznesu na rynku, znajomość j. angielskiego (* na podstawie pytań w języku angielskim).

2) podczas drugiego etapu (rozmowa kwalifikacyjna częściowo w j.ang.) Komisja Rekrutacyjna ocenia: sposób przekazu, umiejętności autoprezentacji, oryginalność kandydatek, pomysł na biznes/rozwój biznesu, zaangażowanie i inne, uznaniowe predyspozycje do udziału w Programie.

 1. Program skierowany jest do kobiet spełniających łącznie poniższe kryteria:
  1. w wieku 20+
  2. zamieszkałe na terenie m. Łodzi lub okolic (do 50 km od Łodzi)
  3. chcące rozpocząć działalność gospodarczą lub prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 mce (licząc od dnia 01.09.2023)
  4. prowadzona/planowana działalność gospodarcza jest związana z przemysłem tekstylnym lub/i odzieżowym, lub/i kreatywnym.

 

 1. Mile widziane jest uwzględnienie w prowadzonej/planowanej działalności komponentów o charakterze proekologicznym i prospołecznym. Będzie to aspekt brany pod uwagę zarówno na etapie rekrutacji, jak i wyłonienia Uczestniczek, którym zostaną przyznane nagrody.
 2. Za przemysł kreatywny uważa się „działania, które biorą się z indywidualnej kreatywności i talentu, i które mają zarazem potencjał kreowania bogactwa oraz zatrudnienia poprzez wytwarzanie i wykorzystywanie praw własności intelektualnej” (na podstawie definicji Zespół ds. Przemysłów Kreatywnych – Creative Industries Taskforce, https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/przemysly-kreatywne/czym-jest-sektor-kreatywny/). Do przemysłów kreatywnych zaliczane są:
 • reklama,
 • film i wideo,
 • architektura,
 • muzyka,
 • rynek sztuki i antyków,
 • sztuki performatywne,
 • komputerowe i wideo,
 • rynek wydawniczy,
 • rzemiosło,
 • oprogramowanie,
 • wzornictwo,
 • radio i telewizja,
 • projektowanie mody.

 

 1. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów wymienionych w par. 3, pkt. 6, ppkt. a-d nie będą poddawane ocenie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym udział w projekcie. Program będzie prowadzony częściowo w j. angielskim.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie dostępu do komputera/tabletu z szybkim łączem internetowym oraz zestawem słuchawkowym i mikrofonem, umożliwiające udział w szkoleniu on-line. Uczestniczka zobowiązana jest zapewnić sprzęt i dostęp do internetu we własnym zakresie.
 4. Warunkiem ukończenia Programu i zakwalifikowania do Konkursu finałowego/sesji pitchingowych jest zrealizowanie w całości wszystkich 13 modułów internetowego kursu biznesowego DreamBuilder (kurs w języku angielskim) do dnia 28 lutego 2024 roku oraz czynny udział w minimum 80% wszystkich zajęć.
 5. Zgłoszenie do Programu ma charakter wiążący oraz jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestniczkę z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

 

 • 4 Warunki otrzymania nagrody przez Uczestniczkę Programu APK

 

 1. Otrzymanie nagrody uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:
  1. Spełnienie warunków uczestnictwa w Programie (§ 3 pkt 6-12).
  2. Ukończenie Programu (§ 3 pkt 12)
  3. Przesłanie opisu biznesu i pomysłu na jego rozwój na wzorze udostępnionym przez trenerów. Termin przesłania biznes planu na wskazany przez Organizatora adres mailowy to: 11.03.2024 do godziny 23.59
  4. Udział w Konkursie – sesji pitchingowej, podczas której Uczestniczka prezentuje swój pomysł.
  5. Pozytywna ocena pomysłu na biznes/rozwój biznesu przez Komisję Konkursową APK zaprezentowanej podczas Konkursu  -sesji pitchingowej.

 

 1. Wyboru nagrodzonych Uczestniczek dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów i Partnerów. Ocena końcowa Uczestniczek to suma oceny biznes planu przyznanej przez powołaną Komisję oraz oceny wystąpienia podczas Konkursu – sesji pitchingowej, przyznanej przez tę samą Komisję.
 2. Kryteria oceny biznesplanu: podczas oceny biznes planów pod uwagę będą brane m.in. przejrzystość i czytelność projektu, propozycja wartości dla klienta, zrozumiały i kompletny zakres działań, itd. Podczas oceny Konkursu – sesji pitchingowych pod uwagę będą brane m.in. klarowność i merytoryka przekazu, relacyjność, trzymanie się wytycznych czasowych i formuły prezentacji, kreatywność, wysoka kultura osobista, przedstawienie komponentów proekologicznych i prospołecznych w planowanej/rozwijanej działalności, inne zdolności autoprezentacji. Uczestniczki zakwalifikowane do Konkursu finałowego zostaną zapoznane ze szczegółowymi kryteriami na ostatnim przed Konkursem  – sesjami pitchingowymi spotkaniu szkoleniowym.
 3. Komisja Konkursowa APK przyzna zwyciężczyniom Konkursu nagrody pieniężne o równowartości 1000 USD każda. Łączna pula nagród wynosić będzie równowartość 5000 USD. Wypłacona kwota uzależniona jest od aktualnego kursu dolara.
 4. Komisja Konkursowa APK może przyznać maksymalnie 5 nagród pieniężnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagród i tym samym ilości nagrodzonych Uczestniczek. Minimalna liczba przyznanych nagród nie jest określona.
 5. Ogłoszenie nazwisk Uczestniczek, które otrzymały nagrodę ogłoszone zostanie podczas Gali Finałowej. Miejsce i data Gali Finałowej zostaną podane najpóźniej do 29.02.2024.
 6. Uczestniczka ma prawo wglądu w swoją dokumentację punktową (kartę oceny Komisji Konkursowej APK)
 7. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i uznaniowa.
 8. Uczestniczkom nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.

 

 

 • 5 Rezygnacja z udziału w Programie

 

 1. Uczestniczka może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja Uczestniczki  powinna być dokonana w formie elektronicznej i wysłana na adres mailowy Organizatora: d.zawalska@izba.lodz.pl / biuro@izba.lodz.pl.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestniczki z udziału w Programie,Organizator ma prawo odmówić Uczestniczce udziału w dalszych wydarzeniach organizowanych w ramach Programu
 1. Rezygnacja z udziału w Programie jest jednoznaczna z rezygnacją w udziale w Konkursie finałowym.
 2. W miejsce Uczestniczki, która złożyła rezygnację, Organizator może zaprosić do udziału w Programie uczestniczkę z listy rezerwowej pod warunkiem, że możliwa jest jej obecność na minimalnej wymaganej liczbie zajęć określonej w 3 p.12.

 

 • 6. Uwagi organizacyjne

 

 1. O wszelkich istotnych dla Uczestniczek zmianach dotyczących organizacji Programu i Konkursu finałowego Uczestniczki zostaną poinformowane drogą mailową (na adresy e-mail wskazane w zgłoszeniu/w formularzu zgłoszeniowym).

 

 

 • 7. Przetwarzanie danych osobowych

 

 

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku opisane są w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Programu APK.
 2. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu, jednak nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte przez Uczestniczki na jego podstawie
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.